ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 180,80,15,450 ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. NIXI ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರಿ #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ